WingTsun Malatya

Wing Tsun bir ?ember gibidir her bir noktas?nda ba?lar ama asla bitmez.

??DDETE KAR?I

?iddet kar??t? ve ve ?iddeti ?nleme program?n?n hedefleri:
Savunmak, korumak, kontrol emek, s?n?rlar? bilmek ve s?n?rlar? bildirmek
Ne ma?dur, ne de ma?dur eden olmak
?nsanlara yard?m
?zgüvenli duru?, ?ahsiyetli tav?r
Zorluklara kar?? dik durma

Daha Fazla

NEDEN W?NG TSUN

Kendimizi ve Sevdiklerimizi Koruma WingTsun da e?itimi bir dizi kendini savunma becerisi geli?tirmenize yard?mc? olur. Bu beceriler sadece kendinizi fiziksel ?at??malardan koruman?za yard?mc? olmayacak ayn? zamanda egzersiz yapman?n e?lenceli bir yolunu ke?fedeceksiniz. Gü?, dayan?kl?l?k, denge, esneklik ve ?evikli?i de geli?tirmi? olursunuz.

Daha Fazla

Dü?ünce s?n?rlar?n? geni?letirsen, Wing Tsundaki anlamlar? da g?rmeye ba?lars?n.

AHMET AYAZ

S?H?NG

W?NG TSUN D?Vü? MESAFELER?
Wing Tsun da be? ?e?it mesafe ?l?üsü mevcuttur:
? Tekme ? Yumruk ? Diz-dirsek-kafa ? Tutma-burkma-atma ? Yer d?vü?ü (“grappling”)
TEKME

YUMRUK

D?Z-D?RSEK-KAFA

TUTMA-BURKMA-ATMA

GRAPPL?NG

W?NG TSUN D?Vü? MESAFELER?

Wing Tsun ??rencilerinin sorumluluklar? nelerdir? WingTsun ??rencileri, kendi bedenlerini yeniden ke?fedecek ve ?zgüveninin artt???n? g?receklertir.Düzenli antrenmanlar sayesinde ??renci kendini daha da güvende hissedecek ve kendi bedeninin fark?na varacakt?r. Hayat?n her alan?nda kendini daha rahat hissedecek ve kendisini daha iyi y?netecektir Antrenmanlarda stresle ba?a ??kma y?ntemleri, sadece savunmay? ama?layan ve sald?rmak istemeyen ??renciler i?in de verimli bir ortam sa?lar. Sadece savunmay? ve rakibi etkisiz hale getirmeyi ama?layan teknikler ??retilir. ??rencilerin geli?imi, ders ve seminerleri düzenli takip etmelerine ba?l?d?r.

S?FU MANAS KARAN? ?AH?N 

Sifu

Kendini Savunma (self-defense) ??renerek ?zgüveninizi artt?rabilir, acil durumlara müdahale etmeyi ??renebilirsiniz. AWTO’da (Anatolia WingTsun Organization), sizi kendini savunma odakl? bir d?vü? sanatlar? sistemi olan Wing Tsun dünyas?yla tan??t?r?yoruz.

Anatolia Wing Tsun Malatya

NEDEN W?NG TSUN

Kendimizi ve Sevdiklerimizi Koruma WingTsun da e?itimi bir dizi kendini savunma becerisi geli?tirmenize yard?mc? olur. Bu beceriler sadece kendinizi fiziksel ?at??malardan koruman?za yard?mc? olmayacak ayn? zamanda egzersiz yapman?n e?lenceli bir[…]

Read more

M?SYONUMUZ NED?R

WingTsun teknik ve ??retisini muhafaza etmek, iyili?tirmek, geli?tirmek, ? WingTsun ??renci ve e?itmenlerini bir ?at? alt?nda toplamak, ? Uluslar aras? alanda ve Türkiye de WingTsun’u temsil etmek.

Read more